Slutrapport för DigSam arbetspaket 2: Fördjupad kartläggning av lagring och åtkomst till producerade data


Delprojektledare Ulf Hedlund, Tyréns.

Med en nationell webbtjänst som samlar och tillhandahåller detaljplaner digitalt kan produktiviteten i samhällsbyggnadssektorn öka, hållbarhetsaspekter underlättas i tidiga skeenden och transparens och tydlighet ökar. Det är visionen från DigSams kartläggning av lagring och åtkomst till producerad data.

Aktörerna i samhällsbyggnadsbranschen har idag ingen enkel tillgång till kommunens digitala material vilket gör arbetet ineffektivt och bryter informationsflödet. Privatpersoner har små möjligheter att förstå vad detaljplanen möjliggör och får för konsekvenser. DigSams delprojekt har därför gjort en fördjupad kartläggning av lagring och åtkomst till producerade data och undersökt hur den kan visualiseras i medborgardialoger.

Nationell webbtjänst tillgänglig 24/7

Projektets kartläggning har resulterat i en vision om en enhetlig och transparent nationell webbtjänst. Den skulle göra detaljplaner tillgängliga för alla, underlätta ett obrutet informationsflöde och öka produktiviteten i samhällsbyggnadssektorn. Den skulle ge översiktlighet och främja utbyte och erfarenhetsåterföring mellan kommuner. En sådan tjänst skulle också verka positivt på bostadsbyggandet och underlätta hållbarhetsaspekter i tidiga skeenden. Projektets kartläggning visar att tekniken finns och att kommunerna ligger långt framme. Producerade data i form av kommunala planeringsunderlag skulle kunna visualiseras nationellt genom en webbtjänst.

Ställer krav på enhetliga format

En nationell IT-miljö är dock omöjlig utan tydliga specifikationer för hur data ska vara utformat, lagras och göras tillgänglig. Informationen måste vara standardiserad, objektorienterad och ha livscykelhantering. Den ska kunna läsas av maskiner och visualiseras på ett standardiserat sätt för alla aktörer.

För att nå visionen krävs tydlighet och uppföljning från regering, riksdag och departement för att myndigheter och organisationer ska öka takten i genomförandet av de initiativ och ansatser som tagits rörande systematisering och nationellt datavärdskap.

Vidare studier behövs kring arkivering och visualisering

Hur arkiveringen av dokument och datamodeller ska gå till och göras tillgänglig är en viktig aspekt. Projektets förslag är att frågan delas upp i två delar för fördjupade studier: En teknisk del där fokus är på arkivering och en behovsinriktad del som fokuserar på tillgängliggörande.

När det gäller 3D och visualisering finns inga tekniska hinder idag. Det saknas dock en tillämpbar, enhetlig standard rörande grafisk representation av vilka och hur objekt, lager och teman ska presenteras. Rekommendationen från projektet är att det arbetet drivs vidare som ett strategiskt initiativ.

Om delprojektet

Arbetspaket två i DigSam har studerat och kartlagt processer och arbetsflöden för detaljplan, fastighetsbildning och bygglov med fokus på en digital informationshantering och lagring och åtkomst till producerad data. Projektet har även tittat på olika sätt att visualisera planerat byggande i medborgardialoger och tagit fram en vision för åtkomst till plan- och byggdata på ett nationellt enhetligt sätt. Arbetet har även berört frågor kring arkivering.

Projektledare var Ulf Hedlund, Tyréns. Deltagare: Johanna Hellsten, Tyréns AB, Jonas Andreasson, Lunds Kommun, Ulrika Thulin, Lunds Kommun, Anna Vindelman, Tyréns AB, Thomas Lithen, Lantmäteriet, Peter Jacobson, Sogeti, Cecilia Linell, Stockholms Stad och Jenny Carstedt, Lantmäteriet.


Slutkonferens för DigSam

Presentation av resultat och rekommendationer.
Sammanfattning av dagen

Om delprojektet

Mer om arbetspaket två
i DigSam.
Om delprojektet

Position 2030

Presentation av arbetet på Position 2030.
Läs artikeln
Till startsidan för DigSams slutrapporter