Slutrapport för DigSam arbetspaket 1: Upplevda juridiska hinder för en digital samhällsbyggnadsprocess


Delprojektledare Martin Andrée, Lantmäteriet.

Arkiveringsfrågor, kvalitetsbrister i digital information och bristande samarbete mellan aktörerna är svårigheter som återkommer i DigSams intervjustudie om vilka juridiska hinder som bromsar digitaliseringen. Ta ett steg tillbaka och se på verksamheten med nya ögon. Digitalisera inte bara gamla arbetssätt, är en av de viktigaste rekommendationerna från projektet.

DigSams delprojekt har genomfört en intervjustudie med 40 personer som representerar samhällsbyggandets olika sektorer. Syftet var att få en så bred bild som möjligt av vilka juridiska hinder som upplevs bromsa arbetet mot en mer digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Resultatet är en bred palett av upplevda juridiska hinder inom ett stort antal skilda juridikområden.

För att driva på digitaliseringen behöver de juridiska hindren som identifierats i studien undanröjas. Projektet rekommenderar därför en fördjupad studie som tittar på vilka behov av lagändringar eller ändrade lagtolkningar som kan finnas. Andra rekommendationer är att utreda behov av omställningsstöd i fastighetsbranschen, fortsatta kompetenssatsningar och att ta fram gemensamma specifikationer och rekommendationer för enhetlig arkivering och hantering av digital information.

Bristande samarbete begränsar digitaliseringen

Arkiveringsfrågor och kvalitetsbrister i digital information är hinder som flera aktörer i studien upplever. Framförallt begränsas digitaliseringen av bristande samarbete och olika tolkningar av regelverken mellan aktörerna. Man bromsas av att alla i kedjan inte har kommit lika långt.

Myndigheterna i studien lyfter problemet med att det saknas tolkningar för vad som gäller för hantering av digital information i relation till offentliga handlingar. Byggherrarna efterfrågar tydligare enhetliga initiativ från kommuner och myndigheter, standarder för digitala leveranser och digitala avtal samt en gemensam plattform där gällande information kan hämtas för alla aktörer.

Konsulterna lyfter behov av ny affärslogik kring ägande av modeller som skapar nya utmaningar och hinder kopplat till både ansvar, skadestånd och upphovsrätt. Stora och små aktörer har olika ekonomiska förutsättningar och det kan begränsa förmågan att möta nya digitala krav.

I rapporten redovisas upplevda hinder klassificerade efter juridikområde.

Brist på kompetens gör förändring svårt

Idag finns det en brist på kompetens i branschen kring hur digitaliseringen kan förändra och påverka affärs- och arbetsmodeller i relation till de juridiska förutsättningarna. Många av de intervjuade har inte kommit så långt i digitaliseringen och har inte heller en klar bild över vilka hinder som finns eller hur de ska överbrygga dem. Många verksamheter jobbar inte heller med att förändra sina arbetsprocesser utan fortsätter att försöka jobba digitalt i befintliga analoga processer. Det gör det svårt att få till en verklig förändring.

Om delprojektet

DigSams delprojekt har genomfört en intervjustudie med 40 personer för att få en bred bild av vilka upplevda juridiska hinder som bromsar digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. I intervjustudien har personer från kommunala verksamheter, statliga myndigheter, byggbolag, arkitekter, juridiska och tekniska konsulter med flera deltagit. Projektledare var Martin Andrée från Lantmäteriet och i arbetsgruppen deltog Karolina Larsson, KLM Stockholm, Johan Norrsell, Svefa, Kristina Timberg, Vestelins  och Ann Wallberg, JM AB.


"Vi måste tänka nytt. Inte digitalisera gamla arbetssätt."

Intervju med delprojektledare Martin Andrée.
Läs intervjun

Om delprojektet

Mer om delprojekt "Upplevda juridiska hinder för en digital samhällsbyggnadsprocess".
Om delprojektet

Martin Andrée sammanfattar projektet

Martin Andrée intervjuas om resultat och rekommendationer.
Se filmen
Till startsidan för DigSams slutrapporter