Tillvägagångsätt vid digitalisering av befintliga gällande detaljplaner - Arbetsflöde vid digitalisering av befintliga detaljplaner - Förslag på arbetsflöde vid skapande av nya digitala detaljplaner - Förslag till tillvägagångsätt för att skapa nya digitala detaljplaner


Förslag till tillvägagångssätt vid digitalisering av befintliga gällande detaljplaner i 11 steg:

 1. Kvalitetssäkra grundkarta/primärkarta
 2. Georeferera analog plankarta
 3. Syfte med detaljplanen
 4. Tolkningar av planbestämmelser och dokumentation
 5. Tolka och konstruera planområdesgräns och användningsgränser
 6. Ange användningsbestämmelser
 7. Identifiera, tolka och översätt egenskapsbestämmelser som enligt Boverkets nya allmänna råd blir administrativa bestämmelser
 8. Konstruera egenskapsgräns, administrativa gränser och kombinerade användning- och egenskapsgränser
 9. Ange egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser
 10. Ange administrativ information
 11. Lagra digital detaljplan
 1. Kvalitetssäkra grundkarta/primärkarta

  För att skapa kvalité på den digitala plankartan är det av stor vikt att de gränser som kommunen utgår från vid digitaliseringen av en detaljplan håller hög kvalité och är tillförlitliga. Detta är en förutsättning för att den digitala plankartan ska kunna användas vid till exempel bygglovsprövningar och för publicering till allmänheten. Om syftet dessutom är att i framtiden kunna använda informationen i den digitala detaljplanen till att skapa delvis automatiserade handläggningsstöd vid exempelvis bygglovprövningar behöver gränser som avgränsar planbestämmelserna vara korrekta.

  Mer om kvalitetssäkring av gränser kan du läsa om under kapitlet "Geografisk tolkning".

 2. Georeferera analog plankarta

  Den analoga plankartan läggs in i den programvara som används för digitaliseringen som en georeferad bild (om digital fil saknas), tillsammans med grundkartan/registerkartan som underlag för den digitala plankartan i den programvara som används för digitalisering av detaljplanen.

  Om det finns en tidigare digital version av plankartan (exempelvis en dwg-fil) läggs denna ihop med grundkartan/registerkartan som underlag för den digitala plankartan.

 3. Syfte med detaljplanen

  Läs i planbeskrivningen om detaljplanens syfte (det är viktigt att förstå varför den gjordes) vid tolkning av gränser och bestämmelser. Vid tolkning av planbestämmelser i befintliga, gällande detaljplaner är det avgörande vad den enskilde handläggaren avsåg med planbestämmelsen.

  Planbeskrivningen till planer före 1987 har samma rättsliga dignitet som plankartan har. De planbestämmelser som dessa planbeskrivningar innehåller måste tolkas tillsammans med plankartan och överföras till den digitala plankartan. I detaljplaner upprättade efter att PBL trädde i kraft 1987 är det plankartan som har högsta dignitet. Planbeskrivningen i dessa detaljplaner är just en beskrivning för att lättare förstå plankartans innehåll.

 4. Tolkningar av planbestämmelser och dokumentation

  När äldre planbestämmelser tolkas enligt ny standard skapas i regel fler bestämmelser till antalet, även om innehållet är detsamma. Detta beror på att de äldre bestämmelserna ofta är formulerade på ett sätt som behöver delas upp för att göra informationen standardiserad och digitalt tillgänglig. I den digitala detaljplanekartan ska dessutom alla bestämmelser som gäller inom ett område vara kopplade till motsvarande yta i detaljplanen för att kunna lagra och tillgängliggöra all information som gäller i just det området. Det underlättar skapandet av den digitala plankartan om samtliga bestämmelser är färdigtolkade för att kunna arbeta mer systematiskt med att ange bestämmelserna inom rätt områden.

  Dokumentation av tolkningar av gränser och bestämmelser bör ske under hela digitaliseringsarbetets gång. Att dokumentera tolkningar av gränser och bestämmelser är nödvändig för att kunna härleda hur bestämmelser har tolkats och varför de har tolkats på det angivna sättet. Dokumentationen bör finnas tillgänglig tillsammans med den digitala detaljplanen.

  Till varje planbestämmelse finns ”extra information” som kan fyllas i vid behov enligt SIS-standarden. Det finns fyra fält; ”anmärkning”, ”syfte” ”ursprunglig” och ”giltighet”. Fältet ”anmärkningar” kan med fördel användas för att dokumentera tolkningar och fältet ”ursprunglig” kan användas för att härleda till den ursprungliga bestämmelseformuleringen i den gällande analoga plankartan.

  Exempel:

  Bestämmelse i gällande analog detaljplan;
  Beteckning på plankartan: GC-väg
  Bestämmelseformulering: Gång- och cykelväg

  GC-väg tolkas om till två bestämmelser GÅNGVÄG och CYKELVÄG
  Bestämmelse i digitaliserad detaljplan;
  Beteckning på plankartan: GÅNGVÄG
  Bestämmelseformulering: Gångväg
  Anmärkning: Bestämmelsen är 1 av 2 delar av ursprunglig bestämmelse. Bestämmelsen har tolkats om till två bestämmelser; GÅNGVÄG & CYKELVÄG
  Ursprunglig: GC-väg - Gång- och cykelväg

  Beteckning på plankartan: CYKELVÄG
  Bestämmelseformulering: Cykelväg
  Anmärkning: Bestämmelsen är 1 av 2 delar av ursprunglig bestämmelse. Bestämmelsen har tolkats om till två bestämmelser; GÅNGVÄG & CYKELVÄG
  Ursprunglig: GC-väg - Gång- och cykelväg

  Att tillföra linjer sådan information (som till exempel ”anmärkningar” som exemplet ovan visar) är dessvärre inte möjligt enligt SIS-standarden som den ser ut idag. Här finns behov av att hitta alternativa sätt att dokumentera tolkningar, exempelvis genom separata dokument som kopplas till och lagras tillsammans med den digitala plankartan.

 5. Tolka och konstruera planområdesgräns och användningsgränser

  Att i första hand fastställa gränser för all markanvändning; plangräns, användningsgräns skapar förutsättningar för att få en heltäckande och korrekt planmosaik i ett första skede. Mer information kring kvalitetssäkring av gränser kan du läsa om under kapitlet "Geografisk tolkning".

 6. Ange användningsbestämmelser

  Ange användningsbestämmelser inom samtliga områden i detaljplanen. Fyll i extra information till planbestämmelserna vid behov (”anmärkning”, ”syfte” ”ursprunglig” och ”giltighet”).

 7. Identifiera, tolka och översätt egenskapsbestämmelser som enligt Boverkets nya allmänna råd blir administrativa bestämmelser

  I befintliga gällande detaljplaner kan det finnas egenskapsbestämmelser som numer ska anges som administrativa bestämmelser, till exempel områden för underjordiska anläggningar. För att kunna skapa rätt gränser måste först dessa bestämmelser identifieras och omdefinieras.

 8. Konstruera egenskapsgräns, administrativa gränser och kombinerade administrativa- och egenskapsgränser

  Tolka gränser utifrån planhandläggarens avsikt och detaljplanens syfte. Hänsyn bör även tas till den praxis som gällde vid tiden då planen upprättades kring exempelvis vilka bredder på punktprickad mark som tillämpades. Det är däremot alltid planhandläggarens avsikt med gränserna och bestämmelserna som gäller.

  Se över hur gränserna kan översättas/tolkas utifrån de gränsdefinitioner som används idag (plan-, användnings-, egenskaps-, administrativ-, kombinerade administrativa/egenskaps-gränser etc.).

  Mer information kring kvalitetssäkring av gränser kan du läsa om under kapitlet "Geografisk tolkning".

 9. Ange egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser

  Efter att samtliga egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser är tolkade kan de anges i den digitala plankartan.

  I SIS-standarden finns ett krav på att varje digital detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse. Om det inte finns någon administrativ bestämmelseför hela planområdet – lägg till en. Genomförandetid är en bestämmelse som alltid bör finnas, välj lämpligen denna.

  Fyll i extra information till planbestämmelserna vid behov (”anmärkning”, ”syfte” ”ursprunglig” och ”giltighet”)

 10. Ange administrativ information

  Ange administrativ information till detaljplan så som plan-id, koordinatsystem och höjdsystem.

  Plan-id kan motsvara lantmäteriets aktbeteckning för att möjliggöra skapandet av ett nationellt planregister med digitala detaljplaner.

 11. Lagra digital detaljplan

  Alternativ 1:
  Exportera planen i olika format för att möjliggöra bästa möjliga framtida användning (ren Autocad, gml-format, databas etc). Lagra eventuellt dokumentationen kring tolkningar tillsammans med detaljplanen där det är möjligt.

  Alternativ 2:
  Lagra den slutgiltiga digitala detaljplanen i endast en version i gml-format eller direkt till en databas som tillhandahålls av programvaruleverantörerna. Det bör endast finnas ett digitalt original för att undvika dubbellagring och risk för olika versioner av slutversionen. Från originalet kan sedan andra format skapas vid behov som kopior på originalet.

  Lagra eventuellt dokumentationen kring tolkningar tillsammans med detaljplanen där det är möjligt.


Förslag på arbetsflöde vid digitalisering av befintliga detaljplaner


Förslag på arbetsflöde vid skapande av nya digitala detaljplaner

När nya detaljplaner skapas digitalt behövs nya arbetssätt och kvalitetsgranskning av den digitala produkten. Nedan följer ett exempel på hur en digital detaljplans resa kan se ut genom detaljplaneprocessens olika skeden.


Förslag till tillvägagångsätt för att skapa nya detaljplaner digitalt i 6 steg

Nedan redovisas ett förslag till tillvägagångsätt vid skapandet av nya digitala detaljplaner. Tillvägagångssättet och ordningen som momenten nedan görs i skiljer sig åt något beroende på vilken programvara som används för ändamålet. Gemensamt för de flesta programvaror är att skapandet av den digitala plankartan underlättas avsevärt om långt gånga skisser på plankartan redan finns.

 1. Kvalitetssäkra grundkarta/primärkarta, korrigera vid behov
 2. Konstruera planområdesgräns och användningsgränser
 3. Ange användningsbestämmelser och fyll i ”anmärkning” och ”syfte” vid behov
 4. Konstruera egenskapsgräns, administrativa gränser och kombinerade användning- och egenskapsgränser
 5. Ange egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser och fyll i ”anmärkning” och ”syfte” vid behov
 6. Ange administrativ information detaljplan så som plan-id, koordinatsystem, höjdsystem.