Vem riktar sig informationen i denna handbok till?

Informationen i denna handbok riktar sig främst till Sveriges kommuner, som enligt PBL beslutar när detaljplaner ska tas fram och antas, samt hur de ska tolkas. Digitaliseringsarbete av detaljplaner berör därför främst kommunerna, men också de företag som utvecklar programvara till framtagandet av detaljplaner.

Detaljplaneinformationen används dock i flera delar av samhällsbyggnadsprocessen och av många olika aktörer. Mottagare av digitala detaljplaner är bland annat myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, företag, fastighetsägare, rättighetshavare och allmänheten.

Handbokens upplägg och organisation

Denna handbok är indelad i ett antal olika delar som redovisas på knapparna nedan. Rekommenderat är att allra först ta del av inledningen, men därefter kan delarna läsas utifrån mottagarens behov eller intresse.

I DigSam:s arbetspaket 4 är Örebro kommun projektledare. Med som parter och textförfattare till handboken är Kävlinge kommun, Helsingborgs Stad, Göteborgs Stad och Metria AB. Utöver det är Gotland, Arboga, Botkyrka, Höganäs, Sollentuna, Geosecma, Länsstyrelsen Örebro och SKL med som referenser, där även Boverket och Lantmäteriet har ingått med ett särskilt engagemang.

* Även om den föreslagna lagändringen i rapporten inte införts i PBL så är ambitionen fortsatt att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Enligt Boverket ska nya detaljplaner som tas fram från och med 1 januari 2022 följa de föreskrifter för detaljplaner som Boverket fått bemyndigande att ta fram av regeringen.


Om DigSam – digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. Projektet är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. Handboken för digitala detaljplaner är ett av fem delprojekt.