Östersunds kommun har kommit långt i den digitala utvecklingen med projekt inom till exempel digital tvilling och digital översiktsplan. Det här projektet kommer att utgöra en brygga för att komma vidare i digitaliseringsprocessen.

Syftet är att utveckla och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom att integrera digital detaljplaneinformation med kommunens e-tjänst för bygglov. Det skulle möjliggöra att medborgare och handläggare får tillgång till interaktiva system med planinformation som effektiviserar bygglovsprocessen. Detta lägger grunden för framtida möjligheter med 3D-modeller och att skapa automatisering av bygglovsprocessen samt en mängd andra tjänster baserade på digital planinformation.


Detaljplanering utgör en av de mest grundläggande delarna i samhällsbyggnadsprocessen där kommunen, i samråd med olika aktörer och enskilda, reglerar användningen av mark- och vattenområden. Samtliga av Östersunds kommuns detaljplaner lagras idag i analoga arkiv och tillgängliggörs som bilder via hemsidan.

Informationen i detaljplanerna används i flera skeden under samhällsbyggnadsprocessen men har sin främsta användning i bygglovsskedet.

Sedan 2018 har kommunen en digital e-tjänst för bygglov där medborgare och företag kan skicka in sina handlingar. Bygglovshandläggarna kontrollerar sedan handlingarna manuellt gentemot detaljplanens regleringar.

I Östersunds kommun finns drygt 800 gällande detaljplaner, varav de äldsta är från 1920-talet. Äldre detaljplaner är ofta svåra att tyda då deras regleringar, beskrivningar och utseende skiljer sig från dagens detaljplaner. Att tolka innebörden av regleringarna i sådana planer tar lång tid under handläggningsprocessen och trots e-tjänsten för bygglov måste medborgaren fortfarande beställa kartunderlag som kräver handläggning, rita in sin byggnad och skicka in till e-tjänsten. I vissa fall behöver ritningarna dessutom kompletteras och då upprepas processen. Detta tar lång tid som förlänger och fördyrar processen för att få ett positivt bygglovsbeslut.

Genom att koppla ihop digital planinformation med e-tjänsten för bygglov finns potentialen att medborgare och företag kan rita sina tänkta åtgärder direkt i tjänsten. Ritningen kontrolleras sedan automatiskt mot den underliggande planinformationen och genererar förslag till beslut.

Idag har cirka 25 procent av kommunens befintliga detaljplaner digitaliserats och tolkats inom ramen för projektet Digitala detaljplaner. Projektansökan kommer att utgöra nästa fas av projektet som är att publicera planerna i kommunens interna webbkarta samt testa och utvärdera dem i bygglovsskedet.

Genom att skapa en brygga mellan digital planinformation och e-tjänsten för bygglov kan kommunen utveckla, effektivisera och öka kvalitén på bygglovshandläggningen bland annat genom:

  • Ökad rättssäkerhet då samtliga planbestämmelser är enhetligt tolkade
  • Att bygglovshandläggare får all planinformation samlad och integrerad i handläggningssystemet
  • Att medborgare får större möjlighet att skicka in planenliga bygglovsritningar
  • Att medborgare erbjuds att ladda upp eller skapa egna ritningar direkt i e-tjänsten för bygglov
  • Automatisering av enkla bygglovsärenden

Digital planinformation har potentialen att nyttjas av samtliga aktörer i samhällsbyggnadssektorn men den största nyttan bedöms vara i bygglovsprocessen. Att tillhandahålla en öppen tjänst med planinformation ger till exempel medborgare och övriga aktörer en bättre förståelse för vilka bestämmelser som gäller på en specifik plats vilket leder till en mer jämlik kunskapsfördelning mellan kommun och enskilda aktörer.

Även detaljplaneprocessen får stor nytta av informationen. Utöver att snabbt få tillgång till enhetlig planinformation kan de göra analyser av gällande regleringar på både kvarters- och kommunnivå vilket kan vara ett värdefullt kunskapsunderlag i nya detaljplaner, översiktsplaner och planeringsstrategier.

Materialet kan också användas inom mark- och exploateringsprocessen samt inom det näringslivsfrämjande arbetet för att identifiera outnyttjade byggrätter och planera nya exploateringsområden. Vidare kan det kommunala Lantmäteriet använda materialet i sina förrättningsärenden. I förlängningen kan även kommunens kundcenter använda den digitala planinformationen för att svara på enkla frågor gällande detaljplaner och dess bestämmelser, vilket minskar administrationen i plan- och bygglovsprocessen och innebär en mer effektiv service för medborgarna.

Fakta

ID: i4-1
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: Torbjörn Rost, Östersunds kommun