Läs mer

DigiGrow bygger på resultat från de tidigare fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv som genomförts under Smart Built Environments första programperiod med särskilt fokus på projekten DigSam och Smart planering för byggande.

Projektets syfte är att hjälpa kommunerna att gå från den insikt de hittills har fått om digitalisering till handling och aktivt arbete med att fullt utnyttja digitaliseringens möjligheter i sina huvudprocesser. Projektets innehåll och fokus är att bygga förmåga till digitalisering med stöd av ett digitalt testlab med inriktning på plan- och bygglovsprocessen.

Projektet kommer att arbeta med innovationsmetodik för att kunna driva digitaliseringsarbetet parallellt med ordinarie verksamhet. Stort fokus läggs på prototyping med syfte att lära snabbt och billigt.

Inom projektet får de deltagande kommunala förvaltningarna testa digitala metoder inom ett befintligt planeringscase i kommunen. Det kan med fördel vara ett case som redan är färdigbyggt. På så vis kan de digitala metoderna ställas mot nuvarande arbetssätt vilket ger en god grund för att analysera metoderna utifrån flera synvinklar såsom effektivitet, påverkan på organisation och arbetssätt, behov av ny kompetens/rekrytering, samarbetsförmåga, ekonomi samt medborgarinflytande. Lärdomarna används sedan för att ta fram en ny arbetsprocess för kommunen.

Projektet har en sida på LinkedIn där intresserade kan följa arbetet.

Utbildning från projektet DigiGrow

Inom ramen för projektet Mikrolärande har en utbildning tagits fram med utgångspunkt i de erfarenheter som gjort inom DigiGrow. Utbildningen är tänkt att inspirera och tipsa dig som jobbar inom samhällsbyggnadsförvaltningen i en kommun och som vill påbörja ett digitaliseringsarbete. Vi bjuder här på verktyg och metoder som har varit framgångsrika i andra kommuner. Utbildningen förklarar hur du och din kommun bäst påbörjar, eller fortsätter, digitaliseringsresan.

Ta del av utbildningen

Slutrapport

Fakta

ID: S-2020-01
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Agnes Sävenstedt, Innovation360 Group