Förbättrad interoperabilitet mellan aktörer skapar förutsättningar för högre resursutnyttjande och flexiblare cirkulära affärsmodeller. Interoperabilitet kräver standardisering, tillämpningar av standarder och digitaliserade arbetssätt. Men framtagning av standarder och tillämpning av dem upplevs abstrakt och tidskrävande.

Syftet med projektet är därför att konkret visa aktörer hur en standard kan se ut och fungera, genom att testa dess nytta i verkliga situationer. I ett föregående standardiseringsprojekt ”Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen” framgick det att det är en effektiv metod för att öka viljan bland aktörer att delta. Vill du veta mer om projektet kan du ta del av en kort utbildning.

Med helhetssyn på digitaliserad inventering – av rivningsobjekt, för avfallshantering, återbruk och återvinning – ska projektet påvisa ökad effektivitet och förbättrat informationsutbyte. Detta leder till en mer hållbar förvaltning av tillgångar i den byggda miljön.

Arbetsgrupp
 • Christer Green, Arbio AB (servicebolag till Svenskt Trä)
 • Dan Larsson, Imbri/Kemdb
 • Joa Palmer, Dacke app
 • Johanna Brismark, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Klas Eckerberg/Johanna Brolin, AB Svensk Byggtjänst
 • Lisa Henningsson, Bjerking AB
 • Margeritha Lisco, LTH
 • Robert af Wetterstedt, Bjerking AB
 • Rogier Jongeling, Nationella riktlinjer och PlanB
 • Ulf Bergvall, Coresource Solutions AB

Förväntningarna på effektiva inventeringar och förmågan att hantera resultatet av dessa inventeringar är stora. För att klara förväntningarna behöver ett antal problem hanteras:

 • Det är svårt att bedöma kvalitet och effektivitet i genomfört inventeringsarbete eftersom standardiserade metoder saknas.
 • Det är svårt att jämföra inventeringsresultat eftersom standardiserade sätt att beskriva egenskaper hos material och byggdelar saknas.
 • Det är svårt att effektivt nyttja inventerade resurser eftersom:
  • resursinformation lagras i ”silos” med små möjligheter till informationsutbyte
  • standarder inte tillämpas för att identifiera, klassificera och lokalisera material och byggdelar
  • standardiserade sätt att beskriva egenskaper hos återvunna och återbrukade byggdelar saknas.

Styrgrupp
 • Christer Green, Arbio AB (servicebolag till Svenskt Trä)
 • Ivana Kildsgaard, Tengbomgruppen AB (representerar 100Gruppen)
 • Klas Eckerberg/Johanna Brolin, AB Svensk Byggtjänst
 • Konstantinos Litsios, Miljömärkning Sverige AB (Svanen)
 • Pehr Hård, Building Green in Sweden AB (Sweden Green Building Council)
 • Per Håkansson, Kompanjonen Norden AB
 • Robert af Wetterstedt, Bjerking AB
 • Staffan Olsson, GS1 Sweden
 • Tove Malmqvist Stigell, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Ulf Bergvall, Coresource Solutions AB

Att driva formellt standardiseringsarbete ingår inte i projektet. Prototypstandarden, och erfarenheter från användning av den, lämnas löpande över till i första hand GS1. Andra standardiseringsorganisationer kan vara aktuella, till exempel SIS/TK 269 Information i byggande och förvaltning.

Projektet ska även tydliggöra värdet av digitaliserat inventeringsarbete, i syfte att ge beslutsunderlag kring fortsatta investeringar i molntjänsten Incheck.

Projektet ska dessutom ge synergier för andra branscher med motsvarande utmaningar inom avfallshantering, återvinning och återbruk, till exempel möbel- och inredningsbranschen. Därför medverkar även organisationer i projektet med intressen utanför samhällsbyggnadsbranschen. Två exempel är 100Gruppen och Upphandlingsmyndigheten.

Projektbeskrivning: Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller

Fakta

ID: U9-2021-10
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Robert af Wetterstedt, Bjerking AB

Kommunikatör: Pia Andersson, Bjerking AB