3D-modeller av hela städer är idag ett stort område under snabb utveckling. Från att ha använts enbart för visualisering och som bakgrund för förslag till stadsutvecklingsprojekt vill man nu att modellerna ska fungera som grund för städernas digitala tvillingar. De digitala tvillingarna ska förutom visualisering stödja analyser och simuleringar av olika scenarier och ha potential att väsentligt förbättra kommuners arbetssätt och beslutsunderlag för att möta samhällsutmaningar som klimatförändringar och säkerhet.

För att uppfylla de behoven ställs krav på att 3D-stadsmodellen är objektbaserad och semantisk – att objekten är klassificerade och har relevanta egenskaper. Dessutom behöver det finnas möjlighet att från objekten i stadsmodellen nå andra data om det som objekten representerar.

Under 2020-2022 har projektet 3CIM (drivet av stadsbyggnadskontoren i Göteborg, Malmö och Stockholm tillsammans med Lunds universitet) arbetat med att ta fram en informationsmodell för just en sådan 3D-stadsmodell. Arbetet bedrevs iterativt med stort fokus på skapande av testdata och praktisk utvärdering genom användarfall. Informationsmodellen är byggd på öppna standarder och kan implementeras tekniskt med öppen källkod-produkter.

Resultaten finns på på Smart Built Environments webbplats och starkt intresse har visats från andra kommuner och myndigheter inom området.

I detta fortsättningsprojekt vill vi bygga vidare på 3CIM:s resultat i tre delar:

  1. implementera 3CIM genom att fullt ut strukturera våra data enligt informationsmodellen och använda den i de kommunala processerna inom
    samhällsbyggnad,
  2. utredning av ett antal kvarvarande frågor samt samverkan med andra initiativ som också vidareutvecklar olika områden som rekommenderats av 3CIM, samt
  3. etablering av en stabil och långsiktig förvaltning av informationsmodellen som ansvarar för vidareutveckling och för stöd till andra kommuner som vill implementera 3C IM:s informationsmodell.

Under arbetet med 3CIM har vi sett stort intresse från andra kommuner där man har uttryckt behovet av standardisering för 3D-stadsmodeller. Resultaten från 3CIM är öppet tillgängliga och kan implementeras i andra kommuner. Dock tror vi att tröskeln kan sänkas avsevärt om det också finns ett stöd i förvaltningsorganisationen dit kommuner som vill införa modellen kan vända sig.

Även arbete med teknisk implementation i databashanteraren 3DC ityDB (öppen källkod) – vilket är ett område där detta projekt vill arbeta med vidareutveckling – gör det lättare för alla att skapa sin 3D-stadsmodell med 3C IM:s struktur.

Projektparternas egen implementation i full skala borgar också för att eventuella problem och utvecklingsbehov kan upptäckas tidigt och lösningarna komma alla efterföljande kommuner till del.

Fakta

ID: U8-2020-10
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Maria Uggla, Stockholms stad