Inom Forskningsplattformen arbetar vi med validering, mätning och med att utveckla metoder, för både programmets mål och programmets aktörer. Det innebär bland annat att mäta effekter och konsekvenser av digitalisering och industrialisering i stort för att stödja aktörernas utveckling och för uppföljning och utveckling av Smart Built Environment som program. En viktig aktivitet är att utveckla programgeneriska mätmetoder.

Tvärvetenskaplig samverkan

Forskningsplattformen är en distribuerad vetenskaplig miljö som byggs upp av samverkan mellan nio forskargrupper från Chalmers, Tekniska högskolan i Jönköping (THJ), KTH, Lunds tekniska Högskola (LTH), Lunds Universitet (LU) och Luleå tekniska universitet (LTU). Sju av forskargrupperna samverkar inom Sveriges bygguniversitet (SBU).

Inom plattformen bygger och tillämpar vi ny tvärvetenskaplig kunskap och nya metoder som bidrar till att främja digitalisering och ökad industrialisering av samhällsbyggandet, framför allt hos programmets parter. Detta gör vi bland annat genom att utveckla och genomföra både fortbildningskurser för yrkesverksamma och doktorandkurser.

Vi bygger också ny kunskap inom Forskningsplattformen. Det innebär att kritiskt granska, utvärdera och värdera effekter av digitalisering och industrialisering för att få resultat som kan användas i forskning med akademisk höjd, i relevanta utbildningar och som kan implementeras. En stor del av kunskapsbyggandet genomförs inom två samverkande forskningsteam som vardera består av två seniorforskare och en-två doktorander med tre forskningsprojekt inom programmets kunskapsområden.

Samverkan med främst europeiska forskare sker i samtliga aktiviteter genom metodutveckling och erfarenheter från effektmätningar, state of the art och internationell branschkunskap i kurser och som stöd för problemformulering och vetenskaplig publicering i forskningsteamen.