Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete - genom forskning, utveckling och innovation - i syfte att bidra till att förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. För att lyckas behöver vi ha nya affärsmodeller som möjliggör ett nytt sätt att arbeta.

Vi nyttjar digitaliseringens möjligheter för att förändra strukturer och arbetssätt. Det bidrar till ett mer hållbart, effektivt och lönsamt samhällsbyggande.

Smart Built Environment startade 2016. Programmet är en långsiktig satsning på upp till 12 år. Det är den enskilt största satsningen som gjorts på samhällsbyggande. Men det är inte bara de statliga forskningsfinansiärerna Formas, Vinnova och Energimyndigheten som satsar pengar i programmet. Smart Built Environment har även en unik och bred förankring i sektorn med myndigheter, företag, organisationer och kommuner i ryggen. Och fler företag och organisationer är välkomna att vara med.

Gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln

Våra mål
  • Cirkulär resurshantering och effektivare processer avseende tid och kostnad – från planering till långsiktig förvaltning
  • Den bebyggda miljöns kvalitet har utvecklats, och genomsyras av funktionell hållbarhet, estetisk utformning, lång livslängd och robusthet
  • Tydligt bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i enlighet med Sveriges klimatmål för 2030
  • Flera nya värdekedjor och ny affärslogik baserad på livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer av aktörer

En gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till förändringen. Ett obrutet informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, GIS och industriella processer skapar nyttor för företagen, brukarna och samhället. Det unika med detta program är just integrationen mellan BIM, GIS och industriella processer, som ökar potentialen att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter.

Insatserna i programmet omfattar forskning, utveckling och innovation, och hanterar den digitala infrastrukturen, affärsdrivna tillämpningar i företag/organisationer och integrering av processerna. Programmet skapar ny kunskap, kompetens, tjänster och produkter.

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Läs gärna mer om våra systerprogram.

Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.