Även juridiska frågor kopplade till fastighetsbildning, detaljplaner och bygglov ingår liksom upphandlings- och avtalsformer för optimalt nyttjande av digitalisering. Områdets karaktär är strategiskt och hanterar komplexa samband där många aktörer drar nytta av resultatet.

Påverka innehållet i temaområdet

Under våren 2019 genomför ett arbete med att forma innehållet i temaområdet, under ledning av processledare Jan Byfors. Hans uppdrag innebär att föra dialog med parter och intressenter inom programmet kring vilka strategiska satsningar som vi ska driva under programperioden.

Under maj 2019 hålls tre workshoppar med olika fokus som är öppna för alla som är intresserade av att påverka och/eller medverka inom temaområdet. Resultatet från workshoppar kommer sedan att analyseras och bearbetas till ett förslag som skickas ut på remiss.

Från åtta fokusområden till fyra temaområden

Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv.