Gå till innehållet

Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad, som är kansli för Smart Built Environment, är unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn. IQ Samhällsbyggnad kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan.

IQ Samhällsbyggnad fungerar som plattform, samordnare och samarbetspartner i sektorsövergripande program och projekt inom sektorn. Vi gör detta på uppdrag av myndigheter, medlemmar eller EU.

Vision: IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande

Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället:

  • Påverka och initiera forskning och innovation
  • Samla och mobilisera sektorn
  • Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt
  • Främja nyttiggörande

Vi får saker att hända

Hos oss möts utvecklingsinriktade människor inom näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi. Här startas konkreta projekt, långsiktiga FoI-program och här ordnas möten, seminarier och workshops på lokal, nationell och europeisk nivå. IQ Samhällsbyggnad är en stark röst för samhällsbyggnadssektorn i vårt gemensamma arbete för att påverka regeringen och EU i forsknings- och innovationsfrågor, och en katalysator för medlemmarnas arbete med forskning och innovation.

Medlemsvärde

IQ Samhällsbyggnad har cirka 100 medlemmar från hela samhällsbyggnadssektorn. Genom vår bredd kan vi föra hela sektorns talan och få politiker, myndigheter och media att lyssna.

Att vara medlem hos IQ Samhällsbyggnad innebär nytta på både kort och lång sikt. På kort sikt kan din organisation få hjälp med att komma vidare i konkreta FoI-frågor i vardagen. På längre sikt har medlemskapet ett strategiskt värde för att stärka ditt företags eller organisations utveckling genom IQ Samhällsbyggnads unika nätverk och verksamhet.

Uppdaterad den