Syftet med den första öppna workshopen var att hitta angelägna områden att fokusera på, identifiera möjligheter och hinder samt bjuda in till engagemang i såväl den öppna processen för att definiera projektet som i projektet i sig. Magnus Enzell från Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet och Göran Lindsjö, välrenommerad AI-rådgivare, numera verksam i USA, inspirerade genom att berätta om datadriven innovation och regeringens satsning inom området respektive utvecklingen av och nya möjligheter med artificiell intelligens och maskininlärning.

Deltagarna fick sedan, ledda av Anders Rydén från Lantmäteriet, diskutera möjligheter kopplat till samhällsbyggnadsprocessen, påverkansfaktorer, viktiga knäckpunkter mm i mindre grupper. Många intressanta synpunkter och förslag i stort och smått kom upp, men ett genomgående tema visade sig vara behovet av ett sektorsövergripande angreppssätt och att kombinera kunskap och erfarenheter från flera olika domäner. Andra frågor som togs upp av grupperna var till exempel samverkan mellan privata och offentliga aktörer och, riskhantering i innovationsprojekt inom offentlig förvaltning, samt mer konkreta behov och förslag kring hur till exempel information från detaljplaner skulle kunna kombineras med ködata från studentbostadsköer eller med data om arbetssökande från Arbetsförmedlingen. Andra viktiga aspekter som också lyftes av flera grupper var lärande, kommunikation och förändringsledningsfrågor.

I ett inspel som inkom efter workshopen lyftes betydelsen av data och dataanalys.

Efter workshopen genomfördes också en partnerlunch med ett 15-tal deltagare, delvis nytillkomna, där diskussionen fortsatte och ytterligare synpunkter och förslag kunde hämtas in.