Det pågår många projekt och initiativ kopplade till digital tvilling i samhällsbyggnadsprocessen, i Sverige och internationellt. Förstudien, som är framtagen i projektet Förstudie: Digitala Tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen, visar att det skulle vara fördelaktigt för utvecklingen av digitala tvillingar i Sverige att öka samordningen och kommunikationen mellan pågående och framtida initiativ. Begreppet digital tvilling har potentialen att vara nästa steg i det digitaliserade samhället och har stor potential
att vara länken i det så kallade obrutna informationsflödet.

Resultatet från förstudien sammanfattas i en föreslagen definition samt fyra rekommendationer för fortsatt arbete inom området. Baserat på skrivbordsstudier, workshoppar, referensgrupp och projektgruppsmöten, föreslås följande allmänna definition kompletterad med elva egenskaper:

En digital tvilling är en realistisk, digital representation av något fysiskt. Det som skiljer en digital tvilling från andra digitala modeller är dess koppling till den fysiska tvillingen.
(Centre for Digital Built Britain)

Den allmänna beskrivningen och de elva egenskaperna sammanfattar definitionen av en "Digital Twin" i samhällsbyggnadsprocessen. Betydelsen av respektive egenskap varierar beroende på sammanhang.

Vidare föreslår förstudien fyra handlingspunkter som, om de genomförs, sannolikt skulle förbättra Sveriges digitaliseringsnivå inom samhällsbyggnadssektorn avsevärt. Rekommendationerna är:

  • Starta av ett tvärsektoriellt centrum för digitala tvillingar i Sverige: Liknar befintliga centra för digitala tvillingar finns i Storbritannien, Australien och USA. Sverige bör utveckla sitt eget centrum för digitala tvillingar för att ge svenska initiativ en enhetlig plattform, dela kunskap och underlätta nya projekt. Centrat bör styras och stödjas av staten.
  • Utveckling av en gemensam uppsättning definitioner och principer för digitala tvillingar i Sverige: Det är avgörande att bygga enighet om de grundläggande definitionerna, principerna och värdena för digitala tvillingar i den svenska byggda miljön. Ett viktigt första steg är att skapa vägledande principer som stöder utvecklingen av digitala tvillingar och åstadkomma anpassning över den byggda miljön.
  • Etablering av nationella öppna datatjänster: Digitala tvillingar utvecklar sitt verkliga värde när data delas öppet mellan sektorer och domäner. Liksom Nederländerna, Storbritannien eller Estland bör Sverige upprätta centraliserade plattformar där data samlas in och görs tillgängliga för allmänheten.
  • Stöd utvecklingen av testbäddar, piloter och demonstrationsprojekt som fokuserar på slutanvändare och affärsmodeller: Visionen för digitala tvillingar är långsiktig. Men vi behöver kortsiktiga resultat för att hålla människor motiverade och ta nästa steg mot visionen. För att frigöra potentialen hos digitala tvillingar redan idag krävs ökad användarcentrering.
Uppdaterad den