I arbetet så här långt har kommuner, kommunernas systemleverantörer, myndigheter och näringsliv deltagit i Lantmäteriets arbete för att lösningarna som tas fram ska motsvara samhällets förväntningar, lagkrav och i hög grad nyttja digitaliseringens möjligheter.

Utöver att kunna söka och hitta gällande detaljplaner kommer man ur de nya informationsmodellerna för detaljplaner dessutom kunna:

  • Identifiera vilken markanvändning som är tillåten inom ett område.
  • Ha som underlag för att pröva bygglov.
  • Ha som underlag för etablering av nya verksamheter och bebyggelse.
  • Som underlag för att pröva fastighetsindelning.
  • För att identifiera outnyttjade byggrätter.
  • Som underlag för statistik, ha möjlighet till att automatiskt generera statistik till SCB, Boverket.
  • Stöd till LST samrådsportal och andra samrådslösningar.

Under 2021 kommer, efter tecknande av avtal, nationellt standardiserade digitala detaljplaner samt byggnadsinformation kunna tas in och tillgängliggöras från Lantmäteriet. Kommuner som avser ha ett tillgängliggörande i egen regi, kommer dock behöva vänta mot senare delen av året för att kunna ansluta till lösningen. De kommuner som vill ansluta sin byggnadsinformation under 2021 behöver kunna tillgängliggöra informationen som öppna data.,

2021 - ett testår

År 2021 är ett testår, där Lantmäteriet vill få in så mycket information som möjligt i nationella geodataplattformen, i samverkan med kommuner och kommunernas systemleverantörer, för att testa lösningen och identifiera förbättringar som ska kunna göras på både de nationella specifikationerna, support stöd samt tekniska miljöer, för att uppnå bästa möjliga lösning. Även nya funktioner och ökad automatisering kommer att realiseras under 2021. Fortsatt arbete runt finansieringsmodell pågår, vilken bland annat har koppling till nya PSI-lagstiftningen.

Vad kommer man kunna göra i den nationella geodataplattformen under 2021?

Som producent:

  • Efter tecknande av avtal, får man möjlighet till lagringsmiljö och API:er för uppladdning och uppdatering av digitala detaljplaner och tillhörande filer.
  • Tjänster för validering och indexering av levererade detaljplaner.

Som konsument:

  • Efter tecknande av avtal, tillgång till API:er för sökning och nedladdning av digitala detaljplaner och tillhörande filer.

Mer information finns på www.lantmateriet.se/smartsam

Uppdaterad den