Projektets mål är en dokumenterad branschpraxis för att tillämpa CoClass i programvaror, men vill även kunna visa på branschpraxis som är verifierad och validerad, varför man kommer arbeta med proof-of-concept. Till projektet knyts en referensgrupp som består av användare med vilken man kommer att ha täta avstämningar. Projektet inleder sitt arbete med att ta fram en behovsanalys att ha till stöd.

Mer information finns på CoClass webbplats. Diskutera gärna vidare i LinkedIn-gruppen ”CoClass Community”.

Startmöte

Startskottet för projektet gick av stapeln den 8 januari för implementationsprojektet för tillämpning av CoClass i mjukvaror. för att brett hämta in synpunkter på användarbehov och krav. Representanter från parterna träffades för produktiva diskussioner. Projektet sträcker sig till och med den 30 augusti.

Under startmötet diskuterades bland annat bildandet av styrgrupp, projektspecifikation, tidplan, mötesplan, pågående och kommande arbetspaket, målbild och förväntningar.

Kort sammanfattning

Projektet är igång och workshoppar är stundande. Planering pågår för kommande arbetspaket. Projektet har en bred representation från sektorn, vilket skapar förutsättningar för att kunna implementera resultatet från projektet på ett likartat sätt i olika organisationer och mjukvaror.

Arbetspaket

Projektets genomförande är sammanfattade i sju arbetspaket:

  1. Behovsanalys – syftar till att dokumentera samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-systemen.
  2. Kravspecifikation IT – syftar till att beskriva funktionella och icke funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.
  3. Implementationsspecifikation – syftar till att få fram en branschpraxis.
  4. Implementation (Proof-Of-Concept) – syftar till att genomföra ett Proof-Of-Concept genom implementering i ett antal mjukvaror.
  5. Verifiering och validering – syftar till verifiering med genomförande av tester baserat på testfall från AP3 och implementation av Proof-Of-Concept i AP4. Validering sker i nära samarbete med referensgrupp.
  6. Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper – syftar till att beskriva en branschpraxis som publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbplats samt att ta fram principer för förvaltning.
  7. Projektavslut med demonstration – syftar till att demonstrera projektets resultat genom filmer, föreläsningar och slutseminarium.

Nuvarande arbetspaket

Under startmötet fördes diskussioner kring de stundande workshoppar som ska genomföras under januari. Workshoparna görs för att kunna ta fram en behovsanalys som stöd i det vidare arbetet i projektet. Vi vill samla information om hur vi vill att CoClass ska tillämpas i IT-system. Detta ingår i arbetspaket ett Behovsanalys. En första workshop genomfördes den 9 januari i Malmö.

Kommande arbetspaket

För nästa arbetspaket (två) Kravspecifikation IT diskuterades bland annat upplägg och resultat.

Loggor för alla organisationer som deltar

Parter i projektet

Parterna är Trimble, Symetri, AEC, TGC, Sweco (Safe Software) och Åkej. Dessa tillsammans med Byggtjänst är projektledningen, dessutom finns en referensgrupp som utgörs av BIM Alliance, Boverket, SKL, Trafikverket, Sweco, Tyréns, NCC och Skanska.

Text: Susann Kärnek, Svensk Byggtjänst

Uppdaterad den