Syftet med projektet är att utifrån de initiativ som redan finns på marknaden föreslå förbättringar, tillägg och utarbeta temporära lösningar för att möjliggöra en grundläggande digitalisering av LCA och LCC, det vill säga livscykelanalys- och livscykelkostnadsberäkningar. Nu finns en delrapport från projektet tillgänglig: Framtidens smarta digitala miljöberäkning - Introduktion till resurshubben och arbetsprocessen.

Inom fokusområdet Livscykelperspektiv har man tagit fram ett öppet och i princip branschneutralt filformat som omfattar den information som behövs för att göra en livscykelanalys (LCA) och ett format som kan beskriva byggnadsverkets miljöprestanda uppdelat på olika delar av livscykeln. Det öppna filformatet gör det möjligt att fritt byta information mellan olika IT-program och säkerställer det digitala informationsflödet i processen under byggnadsverkets hela livscykel.

Projektet har etablerar en resurshubb med resursregister med generiska resurser och identiteter för att effektivisera övergången från generiska resurser till leverantörsspecifika varor. Resurshubben gör det möjligt att skapa en generisk resurssammanställning som indata för att göra en LCA-beräkning, men andra ord en kugge i den generiska byggkalkyl som projektet utvecklat och som är användbar både för miljöpåverkan och kostnader.

Uppdaterad den