Under konferensen Samverkan för innovation, som igår arrangerades av Regeringskansliet tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova, presenterades innehållet i regeringens strategiska samverkansprogram och exempel gavs på hur de kopplar till de pågående strategiska innovationsprogrammen. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram, och som en del av regeringens satsning förstärks nu programmet med två riktade insatser. Totalt omfattar satsningen 700 miljoner kronor som när medfinansieringen är inräknad kommer resultera i en projektstock som uppgår till 1,5 miljarder kronor.

– Vi är både glada och stolta över att ha fått förtroendet att arbeta vidare med dessa två projekt, säger Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment. De förstärker redan pågående sats­ningar inom programmet och har kopplingar till flera andra strategiska innovations­program.

Uppkopplad byggplats

Byggindustrin tillverkar sina byggnader och anläggningar på byggplatser eller ”temporära fab­riker” som byggs upp och monteras ner gång efter gång på nya platser. Uppkopplad byggplats är en testbädd som ska ta vara på potentialen i den pågående digitala transformationen av samhället för att avsevärt effektivisera värdekedjorna i byggandet. Projektet har nu fått finansiering för en förstudie, och har möjlighet till finansiering på upp till 20 miljoner kronor under åren 2018–2020. Därtill kommer sektorns samfinansiering på lika mycket.

– I projektet samverkar ett antal ledande bygg- och IKT-aktörer med högskolor med målet att öka pro­duktiviteten samtidigt som transporter, energi- och råvaruanvändning effektiviseras. Vi byg­ger vidare på en befintlig testbäddsmiljö inom Smart Built Environment, i samverkan med test­bäddar inom verkstads- och processindustrin, berättar Lars Stehn som är projektledare för Uppkopplad byggplats.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

– En stor utmaning är att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig. I motsats till hur det fungerar idag är det mycket viktigt att den information som arbetas fram i processens olika faser kommer nästa aktör och skede till del och kan användas på ett smidigt sätt. Lösningen är att informationen är digital och standardiserad. Detta motverkar nu­varande fragmentering, dubbelarbete och möjliggör en snabbare, säkrare och transparent pro­cess, förklarar Elisabeth Argus, projektledare för Digitalisering av samhällsbyggnads­processen.

Projektet går ut på att arbeta mot ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med sär­skilt fokus på processens tidiga planeringsskeden, det vill säga översiktsplanering, med­borgar­dialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter. Projektet har fått finansiering på 4 miljoner kronor under två år och sektorn samfinansierar med lika mycket.

Uppdaterad den