Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Under hösten 2022 söker vi dina synpunkter och förslag på branschgemensamma frågor som Smart Built Environment ska arbeta med. Vi fokuserar framför allt på våra temaområden Informationsinfrastruktur samt Värdekedjor och affärsmodeller. Förslagen vi söker ska vara av branschgemensamt intresse och bidra till en positiv förändring av samhällsbyggandet, med digitaliseringen som drivkraft.

Workshop 5 oktober

Temaområde Informationsinfrastruktur behandlar gemensam infrastruktur som sektorn behöver för den digitala och industriella utvecklingen. Workshoppen den 5 oktober har tema: Tidiga skeden med inslag av kravhantering, produktinformation och regler inklusive internationell samverkan. Vi får presentationer av projekt som kan bidra till sektorns utveckling. Workshoppen spelas in för uppföljning av resultaten.

Program

13:00 Välkomna
Mötesledare Väino Tarandi

13:15 Fastighetsägarens behov av information
Presentation av Per Erlandsson, SWG Nordics och BIM Alliance Tekniska råd

14:00 Produktinformation i logistikens försörjningskedja
Presentation av Rikard Larsson, BEAst

Workshop
Vi diskuterar var i processen dessa arbeten kan påverka och förbättra informationsflödena. Svaren rapporteras i Mentimeter.

16:00 Automated code compliance
Presentation av Nicholas Nisbet, AEC3 och buildingSMART

Workshop
Var kommer granskning in i processen och hur kan den standardiseras? Svaren rapporteras i Mentimeter.

Sammanfattande avslutning

17:00 Mötet avslutas

Strategiska projekt accelererar förändring

Inom Smart Built Environment pågår en mängd projekt. Många projekt har kommit till genom öppna utlysningar. Andra projekt är så kallat ”strategiska”. Dessa har initierats av programstyrelsen och tagits fram i en öppen process. Projekten är utvalda för att accelerera förändringen av samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft i samverkan mellan många olika parter. Vi välkomnar ett brett deltagande i projekten!

Hösten 2022 initieras nya strategiska satsningar från Smart Built Environments temaområden Informationsinfrastruktur respektive Värdekedjor och affärsmodeller. En viktig uppgift är inventering av åsikter och förslag från samhällsbyggnadssektorns aktörer. Vi bjuder därför in till sex digitala workshoppar där alla intresserade aktörer har möjlighet att ge sina förslag och synpunkter.

Alla med intresse för digitalt samhällsbyggande är välkomna att delta och vi sätter stort värde vid alla synpunkter som kommer in. Våra teman är breda och täcker in hela sektorn, hela värdekedjan och hela livscykeln. Det här är en utmärkt chans att bidra till att koppla samman fragmenterade delar av sektorn. Du som deltar får en introduktion om det arbete som sker inom temaområdet idag.

Vi hoppas att du som deltar arbetar för en organisation som ser både möjligheter och hinder för er utveckling framåt. Vi vill att du ser Smart Built Environment som en resurs som kan stötta ert utvecklingsarbete.

Anmäl dig till workshopen den 5 oktober

Det är avgiftsfritt att delta.