Läs mer om projektet

Inom fokusområdet Standardisering startade projektet ”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov” under hösten 2016. Projektet syftar till att integrera byggbranschens byggnadsmodeller (BIM) med Lantmäteriets och kommunernas geodata för ett enklare och smidigare informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen.

Informationen i processen kommer inte aktörerna till del på ett smidigt sätt. Det resulterar i dubbelarbete och onödigt lång handläggningstid. Behovet av standarder och riktlinjer i informationsflödet identifierades i förstudierapporten ”Strategier för 3D geodata”, som genomfördes under våren 2016. Detta efterföljande projekt, Smart planering för byggande syftar till att genom samverkan ta fram riktlinjer för att integrera GIS och BIM baserat på Svensk Geoprocess och CoClass, för hantering av livscykelinformation i den byggda miljön. Projektet startade i november 2016 och ska pågå fram till våren 2018.

Inom ramen för projektet har man tagit fram en film som beskriver den digitala samhällsbyggnads processen, vilka problemen är och vilka åtgärder som behövs samt vad projektet ska studera.

Projektledare är Elisabeth Argus, vd på Bonacordi och ordförande i ULI Geoforum. Du når Elisabeth på elisabeth.argus@bonacordi.se eller 076-764 41 00.