Syftet med detta fokusområde är att integrera livscykelperspektiv, LCC och LCA, i samhällsbyggandets informationsstrukturer och processer för ökad effektivitet av den byggda miljöns livscykel. Detta sker genom strategiska projekt, vilka ska definieras i den pågående förstudien.

Förstudien startade i april 2016 och under hösten 2016 definieras vilka strategiska projekt som ska bedrivas inom området. Denna initieringsfas eller förstudie leds av en processledare, i en öppen process med sektorns aktörer. Processledare är Kajsa Byfors, från Svensk Betong. Hon nås på 070-549 12 02 eller kajsa.byfors@svenskbetong.se

I augusti 2016 lämnade processledaren en sammanställning Fortsatt process och intresseförfrågan projekt Livscykelperspektiv