Ett obrutet informationsflöde kan spara miljarder i en idag fragmenterad samhällsbyggnadsprocess. Genom ett nytt digitaliseringssprång och gränsöverskridande samverkan blir 3D-modeller framtidens ritningar. Projektet är en direkt följd av förstudien Strategi för 3D geodata som genomfördes under våren 2016.

Behovet av standardiserade digitala utbytesprocesser aktörerna emellan är stort, speciellt för planering, fastighetsbildning och bygglov som idag till stor del är pappersbaserade och har sekventiell karaktär. Den information som arbetas fram i de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen kommer inte aktörerna till del på ett smidigt sätt. Detta resulterar i dubbelarbete och onödigt långa handläggningstider

Cirklar som visar överlappet mellan BIM och Geodata
En viktig uppgift är att utreda gränslandet mellan BIM och Geodata för att harmonisera gemensamma objekt och begrepp i de båda världarna.

Projektet syftar till att ta fram riktlinjer för att integrera Geodata/GIS och BIM baserat på Svensk Geoprocess och CoClass.

Syftet är optimering av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i livscykelinformationshantering av den byggda miljön. Särskilt fokus kommer att läggas på leverans av information mellan aktörerna (kommuner, entreprenörer etc.) i utvalda delprocesser för att därmed undvika dubbelarbete samt att säkra att information återanvänds.

Fem arbetsgrupper och fem företeelser

Geografisk fördelning av faser/gränssnitt

Arbetet kommer att bedrivas i fem arbetsgrupper med en bred representation från statliga myndigheter, kommuner och näringsliv (bygg- och fastighetssektorn). Projektet kommer att fokusera på (arbeta med och sedan testa) fem företeelser och deras utbytesprocesser och gränssnitt, i samhällsbyggnadsprocessen. Dessa fokusområden kommer att utgöra detta projekts fem faser. Ansvaret för respektive fas/arbetsgrupp fördelas regionalt, det vill säga förläggs i olika delar i landet i ett lokalt kluster. Huvudansvaret förläggs till utvalda kommuner med bred spridning vad gäller teknikområden.

 1. Ett produktpaket med geodata, statistik med mera för den tidiga idé- och planeringsfasen, startar januari 2017
 2. Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D, startar februari 2017 

 3. BIM- modeller för redovisning av 3D-fastighetsbildning, startar april 2017

 4. Ändamålsenliga BIM-modeller för bygglov och digitalt granskningsstöd, startar april 2017
 5. Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata, startar januari 2017

Resultatet från respektive arbetsgrupp kommer att verifieras genom tester och utgör ett underlag till projektet Nationella Riktlinjer.

Följande aktiviteter kommer utföras inom respektive fas/gränssnitt i samhällsbyggnadsprocessen:

 • Formulera riktlinjer för samordnade informationsmodeller med Geodata/GIS och BIM – geometri och attribut, baserat på Svensk Geoprocess och CoClass
 • Beskriva önskvärt innehåll och leveransformat för prioriterade gränssnitt
 • Belysa juridiska och administrativa hinder och föreslå åtgärder (att tas vidare inom andra delar av Smart Builts Environments projekt)
 • Kartlägga behov avseende digital lagring och långsiktig åtkomst
 • Att verifiera användbarheten av föreslagna åtgärder genom tester
 • Att sprida kunskap om projektet och verka för tillämpning av resultaten

Kommande möten i projektet:

 • Gruppledarträff den 8 december
 • Kick off för alla deltagare (ca 45 personer) den 9 februari
Uppdaterad den