Aktuella utlysningar

Just nu har vi ingen öppen utlysning. I september 2017 öppnar vi två utlysningar.

Utlysningar sker i fyra steg:

Initiering

En utlysning initieras av programstyrelsen. Programkansliet arbetar fram ett förslag till utlysningstext, kriterier för beviljande och ett stöd för att utse bedömningsgrupp, utifrån de aktuella områdets utvecklingsbehov och potential. Viktigt är också att Smart Built Environments krav till exempel avseende jämställdhet, beaktande av att små och medelstora företag finns med samt det internationella perspektivet. Förslaget på utlysning tas upp för beslut i programstyrelsen. Arbetet med initiering av utlysningar sker i nära dialog med de forskningsfinansierande myndigheterna.

Öppen utlysning

Utlysningen publiceras och aktörer bjuds in att lämna förslag på projekt inom ramen för den öppna utlysningen. Ansökan görs via Formas ansökningsportal Prisma.

Bedömning

De inkomna projektförslagen utvärderas av en externa bedömningsgrupp som ger rekommendationer till beviljande respektive avslag utifrån utlysningens kriterier.

Beslut

När bedömning är klar tas rekommendationerna upp för beslut i programstyrelsen. Efter att programstyrelsen fattat beslut skickas rekommendationer till de forskningsfinansierande myndigheterna som slutligen fattar beslut om tilldelning av medel. Efter beslut är det respektive projektledares ansvar att genomföra projektet med stöd av styrgruppen och att rapportera både progress och slutresultat.